KOKYBĖS POLITIKA

UAB “INTERVIRIS LT”
KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS
IR SVEIKATOS POLITIKA
2017 m. sausio 2 d.

UAB „INTERVIRIS LT“ – sėkmingai besiplečianti statybų plėtros įmonė, atliekanti ypatingų statinių bei kultūros paveldo statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus; ypatingų statinių tyrimo ir projektavimo darbus; vykdo statybos darbų organizavimą ir projektų valdymą; Statinių statybos techninę priežiūrą. Prioritetinį dėmesį telkiame į aplinką tausojančius projektus, užtikrinant  žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

UAB „INTERVIRIS LT“ vadovybė, siekdama geriausių rezultatų, aukščiausios darbų kokybės įsipareigoja įgyvendinti ir nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2007 (BS-OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus, bei pažada:

·          Išsiskirti iš konkurentų tarpo savo patirtimi, kokybe ir profesionalumu. Tapus gerai žinoma užtikrinti ilgalaikį savo verslo konkurencinį pranašumą. Tinkamai panaudoti bendrovės specialistų žinias, priimti tinkamus ir kokybiškus sprendimus. Sukurti stropią darbo grupę ir stabilią, darnią darbo aplinką. Garantuoti stabilų ir ilgalaikį bendrovės pelną, tuo užtikrinant visų suinteresuotų šalių gerovę.

·          Būti patikimais partneriais. Analizuoti užsakovų poreikius, įvertinti savo galimybes atitikti keliamiems reikalavimams. Pateikti klientams produktus ir paslaugas, kurie atitinka sutartinius ir normatyvinius teisės aktų reikalavimus. Išlaikyti įmonės gerą vardą, teikiant kokybiškus produktus ir paslaugas, užtikrinat klientų lojalumą ir rekomendacijas kitiems.

·          Į savo veiklą įtraukti socialinius ir aplinkosaugos klausimus, bendradarbiaujant su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

·          Kontroliuoti naudojamų įmonės veikloje materialinių resursų kiekius ir kokybę. Vykdyti veiklą, koncentruojant dėmesį į racionalų resursų panaudojimą bei aplinkos išsaugojimą, puoselėjimą, tvarkymą.

·          Vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų ir kitus reikalavimus, aplinkos apsaugos, vykdant taršos prevenciją ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, eliminuojant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis.

·          Užtikrinti profesinės rizikos valdymą (kontrolę) įmonėje: nuolatinį profesinės rizikos vertinimą, priemonių profesinei rizikai šalinti (mažinti) rengimą ir įgyvendinimą, nuolatinį DSS būklės įmonėje gerinimą. Sudaryti bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas įmonės darbuotojams visais su darbų susijusiais aspektais. Užtikrinti, kad darbo priemonės (įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir kt.) būtų saugios. Teikti darbuotojams visapusišką informavimą ir konsultavimą DSS klausimais. Užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų kompetentingi savo užduotims atlikti (nustatyta tvarka būtų instruktuojami, mokomi, lavinami).

 

Įgyvendinant įmonės integruotos vadybos politiką ir tikslus, nustatomi pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 

·          Įtraukti darbuotojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatinant nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimą; Įpareigoti darbuotojus vykdyti su aplinkos apsaugos aspektais susijusius taikomus teisinius ir kitus reikalavimus bei  darbuotojų saugos ir sveikatos galiojančius teisinius ir normatyvinius reikalavimus;

·          Įgyvendinant įmonės veiklos kokybės tikslus, formuoti ilgalaikės partnerystės ryšius, pasitelkiant produkcijos bei paslaugų užsakovus ir subrangovus:

o    vykdant medžiagų, komplektuojančių įrenginių, paslaugų pirkimus, rinktis patikrintus  tiekėjus, turinčius gerą verslo reputaciją;

o    tiekiant savo įmonės paslaugas klientams, laikytis aukštos kokybės principo: suteikti garantiją; sudaryti po garantinio aptarnavimo sutartis, ir toliau palaikyti dalykinius ryšius su klientais.

o    Laikytis prisiimtų įsipareigojimų klientui: savalaikiai vykdyti sutartinius įsipareigojimus; operatyviai reaguoti į nusis

o    kundimus ir neatitiktis. Kompetentingai orientuoti klientą, derinant jo poreikius su įmonės galimybėmis, siūlant ir parduodant optimaliausią produkcijos (paslaugų) variantą

·          Taikyti sisteminį požiūrį į veiklos tobulinimą – vystyti ir tobulinti visas įmonės veiklos sritis, nustatant veiklos, kokybės ir aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos tikslus bei uždavinius, periodiškai juos vertinant pagal pasiektus rezultatus:

o    procesų gerinimas ir prevencinių veiksmų nustatymas, siekiant kuo ankstyvesnio neatitikčių prognozavimo;

o    analizuoti įmonės veiklos rezultatus ir gerinti darbą: Diegti technines naujoves ir pažangias technologijas, pagal poreikį atnaujinti organizacinės technikos, įrangos, įrankių bazę ;įdarbinti reikalingų profesijų specialistus;

o    ugdyti ir motyvuoti darbuotojus, skatinti jų pasitenkinimą darbų. Tai pakels jų darbo našumą. Užtikrinti saugias ir komfortiškas įmonės darbuotojų darbo sąlygas, sudarydami saugią darbo aplinką organizacijos darbuotojams, parinkdami saugias darbo bei apsaugos priemones; Tinkamos darbo aplinkos sukūrimas, turi įtakos organizacijos sėkmei, nes nuo tinkamų darbo sąlygų tiesiogiai priklauso darbuotojo darbo rezultatai – laiko planavimas, darbingumas, fizinė būklė ir pan.

 

 

 

Direktorius

Andrius Škurenka